Dzień dziecka – konkurs

Regulamin konkursu “Kiedy byłem/byłam dzieckiem marzyłem by zostać…”

Regulamin KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Wojciech Wojdak.

2. „Konkurs” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, będący przyrzeczeniem publicznym w myśl art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm., dalej k.c.). Regulamin podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej i Prawu Unii Europejskiej.

3. Fundatorem nagrody jest firma Stalco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Torowa 41, 32 – 050 Skawina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000425156, posiadająca NIP: 6792455066 – zwana dalej Organizatorem.

4. Celem zorganizowania Konkursu pod nazwą „Kiedy byłem/byłam dzieckiem marzyłem by zostać…” jest zwiększenie rozpoznawalności wizerunku i marki Wojciech Wojdak oraz Stalco w celu optymalizacji sprzedaży produktów.

5. Czas trwania konkursu: 01.06.2021 od godz.: 10.00 – 04.06.2021 do godz. 23:59. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

6. Uczestnikiem Konkursu może być tylko i wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.

7. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/SwimmerWojciechWojdak . Konkurs nie stanowi loterii promocyjnej w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165, ze zm.).

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Uczestnik, który zamieści w komentarzu pod wskazanym postem – oznaczonym wyraźnie jako post związany z Konkursem na profilu Organizatora w ramach serwisu Facebook dokończenie zdania „Kiedy byłem/byłam dzieckiem marzyłem by zostać…” – bierze udział w konkursie i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

10. Nagrodami w konkursie są:

POLO SPORTOWE „ONE” S-78601 o wartości 62,24 zł brutto oraz

POLO SPORTOWE „NATURE” S-78571 o wartości 64,43 zł brutto oraz

CZAPKA Z DASZKIEM „JACOB” S-79084 o wartości 26,20 zł brutto oraz

TORBA SPORTOWA S-79807 o wartości 78,00 zł brutto.

11. Każdy Uczestnik może zamieścić wyłącznie 1 komentarz, który bierze udział w Konkursie.

12. Uczestnik przystępując do Konkursu, zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że:

a. jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej;

b. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora Pracy Konkursowej do czynności związanych z Konkursem i jego promocją;

c. praca konkursowa nie narusza praw autorskich , oraz dóbr osobistych osób trzecich.

d. Praca Konkursowa nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zawierać w swojej treści wulgaryzmów, zwrotów powszechnie uznawanych za obraźliwe, lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszać prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich), a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego .

e. W związku z powstaniem w ramach przesłanej Pracy Konkursowej utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., każdy Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że przysługują mu osobiste oraz majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej.

13. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą wybrani przedstawiciele przez Organizatora. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru nagrodzonych Uczestników, zwanych dalej „Zwycięzcami”.

14. Zwycięzcy zwani także Laureatami wyrażają zgodę na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia do ogłoszenia wyników, które zostaną przedstawione Fanpage Wojciech Wojdak 05.06.2021 r. Jednocześnie zwycięzcy zobowiązują się do kontaktu w wiadomości prywatnej w celu podania pełnych prawidłowych danych niezbędnych do zrealizowania wysyłki nagrody.

15. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

16. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne. Brak zgłoszenia się Uczestnika w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników, w wiadomości prywatnej w celu ustalenia danych do wysyłki nagrody jest jednoznaczny z rezygnacją odbioru nagrody. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 20 dni od dnia otrzymania danych do wysyłki.

17. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

18. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską.

19. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego, zależnie od wartości Nagrody, wówczas do Nagród dodana zostanie dodatkowo Nagroda Pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od Nagrody, która nie zostanie wydana do rąk Zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. Nagroda dodatkowa pieniężna nie będzie wydawana bezpośrednio Laureatowi Konkursu, lecz zostanie przekazana do właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora na odpowiedni rachunek.

20.Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wygranej Nagrody zgodnie z właściwą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Organizator.

21. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanym dalej RODO, informujemy, iż Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Stalco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Skawinie, ul. Torowa 41, 32 – 050 Skawina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000425156, posiadająca NIP: 6792455066.

22. Organizator będzie pozyskiwał od uczestników konkursu następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu ,Powyższe dane przetwarzane będą na podstawie zgody Uczestników, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu związanym z realizacją Konkursu oraz wręczenia nagród.

23. Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator (jako Administrator danych osobowych) i jego upoważnieni pracownicy, podmioty realizujące wysyłkę nagród, organy administracji publicznej w celu rozliczenia podatku, a także podmioty, którym powierzone może zostać przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

24. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wręczenia nagród, zrealizowania celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, chyba że dalsze przetwarzanie będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa w Polsce.

25. Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie. Skutkiem niewyrażenia zgody przez Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Konkursie.

26. Każdy Uczestnik posiada prawo żądania od Organizatora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

27. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub innego aktualnego w danym momencie aktu prawa polskiego regulującego kwestię ochrony danych osobowych.

28. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika odwołana w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane do Organizatora drogą elektroniczną informacji na adres beata.zaclona@stalco.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

29. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w formie profilowania, jak również nie będą przekazywane do państw trzecich.

30. Każdy Uczestnik konkursu przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i jednocześnie akceptuje Regulamin.

31. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

32. Organizator nie przewiduje możliwości zwrotu towaru ze względu na promocyjny charakter.

33. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego skrócenia okresu obowiązywania konkursu bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w sytuacji, gdy nie zostanie przesłana żadna Odpowiedź Konkursowa lub gdy żadna z przesłanych Odpowiedzi Konkursowych nie spełni warunków Regulaminu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Konkursu lub odwołanie Konkursu.

34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników danych nieprawdziwych, w tym błędnych, lub uniemożliwiających wręczenie Nagrody.

35. Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu przyjmowane będą przez Organizatora nie później niż do upływu 14 dni od dnia zakończenia promocji. Po tym okresie wszelkie roszczenia z tytułu uczestnictwa w konkursie będą przedawnione. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

36. Regulamin konkursu dostępny będzie na Fanpage Wojciech Wojdak https://www.facebook.com/SwimmerWojciechWojdak  oraz na stronie http://wojciechwojdak.pl/ zakładce aktualności